ПГИИ "Джон Атанасов" - инвестиция за цял живот с най-високи дивиденти!  

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА В ПГИИ "ДЖОН АТАНСОВ"

СЛЕД I-во КЛАСИРАНЕ:

! За професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика", с разширено изучаване на английски език -

 ЗАПИСАНИ: 19 ученици, НЕЗАЕТИ МЕСТА: 7

! За професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика" -

ЗАПИСАНИ: 23 ученици, НЕЗАЕТИ МЕСТА: 3

! За професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"- ЗАПИСАНИ: 17 ученици, НЕЗАЕТИ МЕСТА: 9

! За професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт", с разширено изучаване на английски език -

ЗАПИСАНИ: 5 ученици, НЕЗАЕТИ МЕСТА: 21


 

Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“, 2018 г.

Награждаване на 26.06.2018 г. /вторник/ в 11,00 часа в Руския културно-информационен център, София, ул. „Шипка“ № 34, Голяма зала.


Раздел „Поезия“. Възрастова група 5 – 8 клас.

 Второ място: Мария Тончева –8 клас, 15 години, ПГИИ „Джон Атанасов“, гр. Търговище

Наградени учители: Дияна Димова - ПГИИ „Джон Атанасов“, гр. Търговище

       

                  

                     

 

 

 

 

 

 

 


ГРАФИК за провеждане на изпитите за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение, сесия юни/юли, 2017/2018 учебна година
Н
А 25.04.2018 ЗАПОЧНАХА ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПГИИ

Снимка на пгии Джон Атанасов.Снимка на пгии Джон Атанасов.Снимка на пгии Джон Атанасов.Снимка на пгии Джон Атанасов.    ЗАПОВЕД на директора на ПГИИ "Джон Атанасов" във връзка с успешното реализиране на план-приема за учебната 2018/2019 година


Седмично разписание за втория срок на 2017/2018 учебна година


ГРАФИК за провеждане на изпитите за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение, сесия януари, 2017/2018 учебна година


Решение на Педагогическия съвет на ПГИИ "Джон Атанасов" 10.01.2018 г., относно професиите и специалностите за прием на ученици, след завършено основно образование /седми клас/, за 2018/2019 учебна година.


Информация за предлаганите професии и специалностиДесет ученици от ПГИИ „Джон Атанасов“ - Търговище се представиха отлично на Националната олимпиада по счетоводство. Тези резултати се признават за прием за обучение в образователно–квалификационна степен "бакалавър" редовна форма на обучение в ИУ – Варна, без конкурсен изпит в специалност "Счетоводство и одит", специалност "Счетоводство и финанси" или специалност по техен избор. Учениците получиха сертификати за признаване на резултатите от участието в олимпиадата за оценка при кандидатстудентски изпит, при прием за обучение в(ОКС) " бакалавар"на ИУ – Варна.

Над 460 ученици от ХI и XII клас от страната участваха в Националната университетска олимпиада, организирана от Икономически университет – Варна на 25.11.2017 г.

Снимка на пгии Джон Атанасов.
 

Финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

     Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ е едно от 17 държавни професионални гимназии, които ще бъдат ремонтирани по проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

Срок на договора: 30 месеца (21.12.2016 – 21.06.2019 г.)

Стойност на договора: 18 995 800,00 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 16 142 349,98 лв.

Национално финансиране: 2 848 650,02 лв