ПГИИ "Джон Атанасов" - инвестиция за цял живот с най-високи дивиденти!  


ГРАФИК за провеждане на изпитите за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение, сесия януари, 2017/2018 учебна година


Решение на Педагогическия съвет на ПГИИ "Джон Атанасов" 10.01.2018 г., относно професиите и специалностите за прием на ученици, след завършено основно образование /седми клас/, за 2018/2019 учебна година.


Информация за предлаганите професии и специалностиДесет ученици от ПГИИ „Джон Атанасов“ - Търговище се представиха отлично на Националната олимпиада по счетоводство. Тези резултати се признават за прием за обучение в образователно–квалификационна степен "бакалавър" редовна форма на обучение в ИУ – Варна, без конкурсен изпит в специалност "Счетоводство и одит", специалност "Счетоводство и финанси" или специалност по техен избор. Учениците получиха сертификати за признаване на резултатите от участието в олимпиадата за оценка при кандидатстудентски изпит, при прием за обучение в(ОКС) " бакалавар"на ИУ – Варна.

Над 460 ученици от ХI и XII клас от страната участваха в Националната университетска олимпиада, организирана от Икономически университет – Варна на 25.11.2017 г.

Снимка на пгии Джон Атанасов.
 

Финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

     Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ е едно от 17 държавни професионални гимназии, които ще бъдат ремонтирани по проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

Срок на договора: 30 месеца (21.12.2016 – 21.06.2019 г.)

Стойност на договора: 18 995 800,00 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 16 142 349,98 лв.

Национално финансиране: 2 848 650,02 лв