О Б Я В А

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/­2020 г.:

1. по маршрут гр. Търговище – с. Баячево- с. Кралево и обратно с общ дневен пробег от 59.2 км.

1. по маршрут гр. Търговище – с. Пролаз- с. Козма Презвитер - гр. Омуртаг и обратно с общ дневен пробег от 100 км.


    ДОКУМЕНТИ:
    1. ОБЯВА-обява
    2. ДОКУМЕНТАЦИЯ-документация
    3. ОБРАЗЦИ на документи
        Образец 1 - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
        Образец 2 - Предложение за изпълнение на поръчката
        Образец 3 - Ценово предложение

ПРОТОКОЛ № 4 за проведен жребий с предмет: "Извършване на специализиран превоз на ученици VIII-XII клас от община Търговище през учебната 2019-2020 година по две обособени позиции".

ПРОТОКОЛ № 3 за разглеждането и оценката и за класирането на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на специализиран превоз на ученици VIII-XII клас от община Търговище през учебната 2019-2020 година по две обособени позиции".

 

 


 

Договори

Договор с АдминСофт ЕООД

Договор за достъп до услугите на "Глобъл комюникейшън нет"-АД

Договор за наем с ДП "Българо-германски център за професионално обучение", клон Пазарджик

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 1

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 2

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 3

Договор с Energo-Pro