Обществен съвет на ПГИИ "Джон Атанасов"

21.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

От протокол №4/ 21.09.2017г.:

Днес, 21.09.2017г., на свое заседание Общественият съвет на ПГИИ "Джон Атанасов" реши:

1. Съгласува Училищния учебен план на основание чл.269, ал.1, т.6 от ЗПУО.

2. Одобрява Стратегията за развитието на ПГИИ "Джон Атанасов" на основание чл.269, ал.1, т.1 от ЗПУО.

 

 03.10.2016г.

 СЪОБЩЕНИЕ

       Събранието на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГИИ "Джон Атанасов" ще се състои на 12.10.2016г. от 17.30 ч.

 07.10.2016г.

 СЪОБЩЕНИЕ

       От събранието на родителите на учениците от ПГИИ "Джон Атанасов", проведено на 06.10.2016г.
              I. На основание чл.265, ал.1 от ЗПУО, чл.4, ал.3 и чл.9, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети за членове на Обществения съвет при ПГИИ „Джон Атанасов „ – гр. Търговище бяха избрани родителите:
       1. Росица Николова
       2. Кремена Станева
       3. Ренета Русева

 16.01.2017г.

 СЪОБЩЕНИЕ

       На 18.01.2017г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет при ПГИИ "Джон Атанасов" с дневен ред:
       1. Избор на председател на Обществения съвет при ПГИИ "Джон Атанасов"

 19.01.2017г.

 СЪОБЩЕНИЕ

       От Протокол № 1 / 19.01.2017г.:
       1. Избира за председател на обществения съвет при ПГИИ "Джон Атанасов" г-жа Кремена Пейчева Станева.