професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

    Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фименото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на на изчисления и директна обработка на данни. Работното място на икономист-информатика е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. Икономист-информатикът работи в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статически институции, различни регистри и агенции.

ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ С НАЙ-ВИСОКИ ДИВИДЕНТИ!


професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

    Икономистът участва в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плана. Взема участие в разработване на организационната структура на предприятието.Извършва проучвания, събира, обработва и анализира информация. Планира потребността от персонал. Разрешава конфликти. Оценява професионалното развитие на персонала. Икономистът осъществява организацията на труда на персонала, възлага ежедневната работа и разпределя оперативните задачи. Контролира качественото изпълнение на задачите. Участва при наблюдение, констатиране и анализ на резултатите. Мотивира служителите при изпълнение на конкретните задължения. Изготвя отчети и набелязва мерки. Икономистът организира маркетинговата дейност на предприятието. Участва в ценообразуването. Изготвя оферти. Води търговски преговори, сключва сделки, организира дистрибуция. Работи с офис-техника. Установява и поддържа международни контакти. Участва в стратегическото управление на предприятието.

ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ С НАЙ-ВИСОКИ ДИВИДЕНТИ!


професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

    Данъчният и митнически посредник обслужва физически и юредически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности и последиците от принудителното изпълнение на данъчни вземания. Своевременно предоставя на физическите лица необходимите им митнически и данъчни документи и разяснява начина за попълването им. Той приема, обработва и съхранява митнически и данъчни документи, извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчни вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Данъчният и митнически посредник ползва приложен програмен продукт и международни системи за информация. Работи с офис-техника на работното си място - компютър, принтер, скенер, факс, копирна машина, телефон, касов апарат. Отчита извършената дейност пред прекия си ръководител и спазва етичните норми на поведение при общуването с колеги и клиенти.

ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ С НАЙ-ВИСОКИ ДИВИДЕНТИ!