Обща информация за проекта

 

В дните от 17.06 до 21.06. 2022 г., група учители по професионална подготовка от ПГИИ "Джон Атанасов" участваха в обучения, по проект BG05M2ОP001-2.0140001 "Подкрепа за дуалната система на обучение".
Обученията се проведоха в Русенски университет "Ангел Кънчев", от лектори на катедра " Педагогика, психология и история".
Темите разгледани в лекциите и практическите задания, отговориха на нуждата от допълнителна информация, по отношение на бъдещата работата с работодателите - партньори по проекта и оценяването на учениците по време на работата им в реална работна среда.
В групата на обученията участваха и преподаватели от областите Търговище, Монтана и Враца, което беше добра възможност за обмяна на добри практики.

 • ПЪРВО СТАЖУВАНЕ  за учениците от ПГИИ „Джон Атанасов“ в „ МЕБЕЛ СТИЛ“ ООД
  През тази учебна година в ПГИИ „Джон Атанасов“ гр.Търговище стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
  Проектът обхваща 13 ученика от VIII б клас, специалност: „Икономическа информатика“ по професия: „Икономист- информатик“, които се обучават в дуална система.
  Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.
  На 23.11.2021 учениците от VIII б клас преминаха еднодневно пробно стажуване в една от фирмите-партньор по проекта „МЕБЕЛ СТИЛ“ ООД.
  г-жа Титкова запозна младите обучаеми с производствените дейности на фирма, с опита в проектирането, производството и дизайна на мека мебел, а г-жа Иванова представи историята и въведените нови машини с ЦПУ.
  В непринуден разговор учениците споделиха мотивите за записването си в тази форма на обучение и очакванията, които имат.
  Ръководният екип на ПГИИ „Джон Атанасов“ за пореден път изказва благодарност на „ МЕБЕЛ СТИЛ“ ООД за дългогодишното и коректно партньорство и за оказваната подкрепа за дуалното обучение.

 

ВТОРО СТАЖУВАНЕ
Второ пробно стажуване на възпитаниците от 8 б клас специалност „Икономическа информатика“, включени в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, се проведе в заводите на дружество „Шишеджам“ България. Те бяха придружени от своите ментори г-жа Светлана Николова, директор на ПГИИ „Джон Атанасов“ и г-жа Станислава Божкова, класен ръководител на 8 б клас.
Наши любезни домакини бяха „Пашабахче България“ ЕАД, „Тракия Глас България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД. Учениците се запознаха с историята на дружеството и с тяхната най-голяма инвестиция в България за последните десетилетия, с мащабите на производство и износ на продукцията в цял свят.
По време на разговора се изведе на преден план идеята, че теоретичните знания, получени в училище, стават „разбираеми“ тогава, когато се приложат на практика в реална работна среда. Колкото по-рано това се случи в живота, толкова по-успешен е резултатът от нашия труд. Именно това е целта и идеята на дуалното образование.
В организирана разходка в цеховете за производство младежите се впечатлиха от роботизираната система на работа. Изключителен интерес у тях предизвика и пещта, изливаща гореща лава, която се превръща в стъкло.
Благодарим за партньорството в лицето на г-жа Гюлчин Кючукова, мениджър човешки ресурси.
За проведеното пробно стажуване учениците получиха сертификат и стипендия.

 

   

 

За повече информация:  https://mon.bg/bg/100793