Проект "Entrepreneurial child Strong society " на програма "Еразъм+"

      

 

 ПРЕДПРИЕМАЧИ НА БЪДЕЩЕТО.

Днес 28.02.2023г. успешно приключи проектът в ПГИИ "Джон Атанасов" по Еразъм+, " Entrepreneurial child Strong society".

    Пет училища от България, Полша, Хърватия, Турция и Северна Македония се обединиха от една обща цел - успешен бъдещ предприемач. По време на проекта в клубните дейности проектирахме и произвеждахме разнообразни продукти - модели и макети от рисунки върху стъкло и чаши, компютърни рисунки, картини от мъниста и камъни, проведохме STEM обучения, роботика и кодиране, обработка на камъни, производство на козметични продукти, накити, работа върху дърво, уебинари по предприемачество и др.

Предприемачеството e едно от основните умения, които всеки човек трябва да притежава през 21 век. Предоставихме на младежите необходимите възможности и познания в областта на предприемачеството и те изпитаха чувството на успеха. Преодоляха своите притеснения и постепенно се изградиха като успешни творци на бъдещето. Под ръководството на своите ментори-учители г-жа Милена Иванова – ст. учител по ИТ и координатор на проекта, г-жа Стела Колева - ст. учител по английски език и г-жа Ивелина Симеонова - учител по икономически дисциплини учениците от България осъществиха следните дейности и изработиха крайните продукти:

-Начертаха пътната карта на предприемачеството;

-Идентифицираха подходящи възможности за предприемачество;

-Преодоляха различни трудностите, срещани в предприемачеството;

-Анализираха и проведоха пазарни проучвания и определиха рисковите фактори;

-Проучиха конкурентната стратегия в предприемачеството;

-Всички отбори изработиха табла по проекта и ги представиха;

-Създадоха Instagram страница;

-Създадоха списание от 2 части;

-Създадоха електронен вестник;

-Създадоха уебсайт;

-Създадоха Youtube канал;

-Създадоха късометражен филм "Млад предприемач";

-Изготвиха презентации свързани с предприемачеството и създадоха бизнес план.

Заложените цели и подцели са осъществени с финализирането на проекта.

-Учениците развиха предприемачески навици и умения;

-Разработиха алгоритъм за казуси в предприемачеството;

-Всяка страна извърши пазарни проучвания и определи рисковите фактори в своята държава;

-Изготвена е стратегия за предприемачеството за всяка от дейностите, чрез презентации изработени от учениците;

-Придобити са нови знания и са развити нови умения у учениците;

-Споделени са добри практики;

-Придобити са основни умения за решаване на различни казуси в областта на предприемачеството;

-Учениците подобриха своите умения по математика и технологии;

-Те работиха в екипи и доусъвършенстваха своите комуникативни и езикови умения;

-Учениците използваха различни похвати и технологии за постигане на своите цели, задачи и решаване на казуси поставени им по време на проекта;

-Доразвиха соята фина моторика при работата в работилниците за свободна ръка.

-Опознати бяха различни култури, техните обичаи, местна кухня и обичаи.

 

Дългосрочни ползи:

- Развити умения за бъдещи прогнози, свързани с икономиката;

-Дългосрочна визия, която е свързана с поемането на премерени рискове с цел разрастване на възможностите за стартиране на бизнес;

- Установени са правила на работещи системи;

- Организиране и търсене както на нови, така и на вече съществуващи пазарни ниши;

- Изявяване на творческата личност на учениците, което освен ползи от икономически и социален аспект, носи и личностна удовлетвореност;

- Създадени са умения, които един предприемач трябва да притежава, за да бъде конкурентоспособен и да може успешно да управлява и прилага различните инструменти, упоритост, дързост, скорост и адекватност спрямо пазарното състояние;

- Разработването на иновативни стратегии и проекти чрез прилагането на различни иновативни методологии, както разбира се и далновидност, и добро планиране.

Удовлетворени от резултатите, мотивирани и готови за нови предизвикателства преподаватели и ученици градят стратегия за бъдещи проекти.

 

 

 

 

    

 Проект Entrepreneurial child Strong society / Предприемаческо дете - Силно общество - 2020-1-BG01-KA229-079210_1, по НП на Erasmus+ стартира своето начало през 2020 г. В него участват училища от 5 държави - България, Полша, Хърватия, Турция и Северна Македония.

         

          ПГИИ "Джон Атанасов" е едно от петте училища, обединени от една обща цел - успешен бъдещ предприемач. В клубните дейности в нашето училище проектираме и произвеждаме предприемачески продукти. Изработваме различни модели и макети от рисунки върху стъкло и чаши, компютърни рисунки, картини от мъниста и камъни и др. Предприемачеството се показва като едно от основните умения, които всеки човек трябва да притежава през 21 век. Една от най-големите пречки пред предприемачеството е страхът от провал. Предоставяме на нашите ученици необходимите възможности и познания в областта на предприемачеството и им позволяваме да изпитат чувството на успеха. Така те преодоляват своите притеснения и постепенно се изграждат като успешни предприемачи на бъдещето. В училище стартирахме редица клубни дейности и обучения по проекта, чрез които те развиват своите умения в тази област:.

 ✅Начертаване на пътната карта, която да се следва в предприемачеството;

✅Да се идентифицират подходящи възможности за предприемачество;

✅Трудностите, срещани в предприемачеството;

✅Анализиране на пазарни проучвания и определяне на рискови фактори;

✅Определяне на конкурентна стратегия в предприемачеството

          До този момент нашите ученици и тези на партньорите ни изработиха лого на проекта и заедно отбелязахме Седмицата на предприемачеството. Проведоха се няколко дискусии по различни теми. Учениците и учителите се включиха в играта "Kahoot", чиято основна цел бе опознаване на участниците и техните държави.

Всички отбори изработиха табла по проекта и ги представиха.

На 29 ноември предстои визита в Хърватска.

Екип по проекта:

➡️Координатор е г-жа Милена Иванова, старши учител по ИТ,

➡️Ръководител е г-жа Стела Колева, старши учител по английски език.