Проект "TALKSCAPES " на програма "Еразъм+"

         

     Проектът  “ TALKSCAPES – говорейки за нас и нашите европейски общности, като говорим за нашите  житейски пейзажи“ , е европейски проект за транснационално сътрудничество между училища от Италия, Румъния, България, Полша  и Гърция. Движейки се  от съзнанието, че европейските пейзажи оформят „пейзажи от ежедневието“ на европейските граждански общности и тези свързани с непрекъснатото появяване на глобални „миграционни мрежи“.

    „TALKSCAPES“ ще стимулира учениците и учителите  да повишат компетенциите си като анализират и разказват на връстници и възрастни, собствените си пейзажи като „агенти на социално-културно посредничество“ и идентичност.

     TALKSCAPES“ ще се характеризира с иновативен и всеобхватен подход към преподаване и изучаване на език, което ще позволи на ученици, учители  и технически персонал от всяко училище – партньор и свързаните с тях образователни и граждански общности да се запознаят с:                                                                                            

  - собствения им жизнен ландшафт, чрез подходите „пейзажно етикиране“ и „емоционално картографиране“;                                                                    

  - практическо използване на чужди езици и включване на ученици в неравностойно положение;           

- „ ландшафтни  конфигурации“ в европейските човешки среди;  

  - многообразие и идентичност в рамките на Европейския съюз, чрез пряко преживяване на социокултурен обмен във всяко училище – партньор.

Конкретната цел на „TALKSCAPES“ е да внедри лесна образователна цифрова платформа, достъпна и използваема от ученици, учители и всички останали, които се интересуват от еТуининг. Той ще носи името EYLIPЕвропейска платформа за тълкуване на младежта и ще се състои от:  EYLIP – Европейска карта за тълкуване на ландшафта на Европейския съюз, многоезичен инструмент за уеб картиране;         

EYLIP – Европейски младежки лексикон за тълкуване на ландшафта, многоезичен интерпретационен лексикон на европейски младежки пейзажи;  TalkScapes -база от данни, обогатена с отворени образователни ресурси, произведени в рамките на TALKSCAPES.

 

ДА СЪЗДАДЕМ ЛОГОТО НА ПРОЕКТА „TALKSCAPES“ –  ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ. Пълните условия може да намерите    >>>тук>>>

Участвайте в конкурса „Нека публикуваме нашите пейзажи на TALKSCAPES “ ! Пълните условия може да намерите    >>>тук>>>

     Първа работна визита по проекта - 11-13.12.2019 г. в Palermo, Sicily - Italy

       Програма 11.12.2019 г.