Проект "От ИКТ грамотност към ИКТ компетентност"

         

     Проектът "От ИКТ грамотност към ИКТ компетентност" е насочен към изпълнение на набелязаните цели в Европейския план за развитие, отразяващ нуждите на училището като учебна институция с приоритети в професионалното обучение на учениците по икономическа информатика, даващо им образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти.

          Проектът е с продължителност 12 месеца. Предвидената мобилност в Communicate School of English е с продължителност от 2 седмици и включва участието на трима преподаватели: един от професионалното направление по информатика, един икономист и преподавател по английски език, като представител на учителите по общообразователни предмети.

          Курсът включва балансирано структуриран учебен материал, предлагащ широк диапазон от технологични инструменти, подходящи за приложение в професионалното и чуждоезиковото обучение.

          Основната цел на курса е да способства за постигане на върхови постижения чрез интегриране ИКТ в преподаването и ученето.