Обща информация за проекта

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Представители на целевата група

Допустимите целеви групи по проекта са:

 • Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • Наставници от организациите-работодатели;
 • Представители на бизнеса и науката

Заложени индикатори за изпълнение:

 • Ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда - 11 649;
 • Ученици участващи в дейности по практическо обучение, в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за икономиката - 2 523;
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение - 172;
 • Създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ) – 344;
 • Представители от бизнеса и науката, привлечени при провеждането на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ - 172;
 • Училища, осъществяващи професионална подготовка, участвали в дейности по операцията - 300;
 • Дял на завършилите ученици, преминали ученическа практика в реална работна среда по проекта, които са започнали работа до 6 месеца след завършването си, спрямо завършили ПОО ученици – 12%;
 • Степен на удовлетвореност на учениците, преминали ученическа практика, от придобитите знания и умения и на учителите, привлечените представители от бизнеса и науката, работодателите от придобитите знания и уменията на учениците, преминали ученическа практика.

Заложено е минимум 50% от създадените учебно-тренировъчни фирми (УТФ) да поканят представители от бизнеса и науката за обучение.
05 януари 2023 г. Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – град Търговище стартира участието си по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Основните цели на проекта са:

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес средите чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Разработената програма по проекта е предназначена за учениците от системата на професионалното образование и обучение от специалност “Икономика и мениджмънт“- 11 клас. Програмата цели подобряването на качеството на професионалното обучение и образование на учениците и улесняване на достъпа им до  пазара на труда. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират учениците за успешно реализиране във всички сфери на икономиката и управлението на бизнеса .

Резултатите от провежданата практика в реална работна среда са насочени към:

– повишаване уменията и квалификацията на участниците;

– подобряване на компетентности от ключово значение за професионална и житейска реализация;

– осигуряване на мобилност на завършващите професионални гимназии и адаптивността им към променящите се условия на пазара на труда в страната и европейското пространство;

– осигуряване на възможност на учениците от професионалните гимназии за приложение на придобитите умения и компетентности и придобиване на допълнителна квалификация и запознаване с възможностите за професионална реализация;

– мотивация за реализиране;

– стремеж към висока информираност и към усвояване на новости в професията на „Икономиста“.             

 ПГИИ „Джон Атанасов“ се включва в Проекта със 10 ученици при един работодател – Търговско-промишлена палата- гр.Търговище , която освен , че развива самостоятелна дейност,  осъществява и  редица дейности съвместно с бизнеса от региона в различни сфери на дейност.  Наблюдаващият учител, съвместно с работодателя и наставниците разработиха програми за обучение на реално работно място, график за изпълнение на дейностите по Проекта, така че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа в специфични ситуации. Предвидени са  срещи с представители на бизнеса , което ще допринесе  още повече за сближаване на учениците с техни бъдещи работодатели.

 

 
 
На 08.02.2023г. заедно с г-н Симеон Симеонов - старши експерт ПОО в РУО-гр. Търговище, и директора госпожа Виолета Вичева-Иванова бе извършен мониторинг по проект "Ученически практики - фаза 2". Учениците работиха по поставените от наставниците им задачи в реална работна среда. Дългогодишните партньорски взаимоотношения на ПГИИ"Джон Атанасов "с ТПП дават своят положителен резултат и това се отразява на качеството на изпълнение на проектните задачи,което бе установено и при мониторингът.

За повече информация:  https://mon.bg/bg/101025//