Проект "Училище за млади предприемачи"

по секторна програма "Леонардо да Винчи"

 

         

         След последната работна визита в училището в Шаркьой, Турция училището ни върви към финализиране на проект по секторна програма „Леонардо да Винчи към Центъра за развитие на човешките ресурси. Пет институции от България, Германия, Италия, Полша и Турция реализираха партньорство с координатор Професионална гимназия по икономическа информатика"Джон Атанасов", Търговище.

          Проектът на тема "Училище за млади предприемачи'' се вписва в една от мисиите на нашето училище да подготви учениците за света на труда, да формира знания и умения, за да започнат те свой ​​собствен бизнес след завършване на училище, да се насърчи предприемачеството като възможност за справяне с  високия  процент на безработица сред младите хора в повечето от държавите-членки на ЕС

         Основните цели на проекта са: засилване на ефективността и привлекателността на преподаването и обучението по професионалните предмети, разработването на професионални знания и компетентност на учениците в областта на маркетинг, реклама и управление на продажбите, подобряване на уменията на учениците в областта на информационните технологии, развитие на езиковите им умения, обмен на методи на преподаване, запознаване със системите на професионално образование и професионалните квалификации в училищата - партньори, опознаване културата, традициите и обичаите на страните, участващи в проекта.

       Това партньорство насърчава усещането за инициативност у учащите се и ги подготовя да отговорят на предизвикателствата на съвременното общество и на пазара на труда.
В рамките на проекта бяха осъществени следните основни дейности: информационна кампания за целите и възможностите за осъществяване на виртуални уроци с използване на ИКТ, практически упражнения и информационни форуми, изграждане на регионални офиси за бизнес инициативи и консултиране. Резултатите от проекта се публикуват на интернет страницата, администрирана от училището в Италия.
Срещите по проекта дадоха възможност за преки консултации, дискусии и обмен на професионален опит за всички участници в тях. Ученици и учители имаха възможност да научат за училищния живот в отделните страни, да се запознаят с различни системи за професионално образование и обучение, с историята, културата и традициите на страната, региона и град на приемащото училище

         Учениците получиха професионални ключови компетенции как да действат гъвкаво и адекватно по отношение на икономическото развитие в Европа.