Събития по проект "Твоят час"

         

Посещение на отдел "Статистически изследвания - Търговище"- ТСБ – Североизток от кръжока "Азбука на успешен бизнес"

 

        По проект „Твоят час“ на 24.01.2017 година учениците от кръжок „Азбука на успешния бизнес“ с ръководител Невяна Кънева посетиха отдел "Статистически изследвания - Търговище"- ТСБ – Североизток.
        Началникът на отдела Юлияна Митева направи кратък исторически преглед на НСИ на Република България и презентира неговата структура.
        Специално внимание бе отделено на главната цел на развитието на НСИ - да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители, съобразно техните информационни нужди.
        Интерес предизвикаха проведените за първи път изследвания и дейности през 2016 година като: изследването на образованието и обучението на възрастни, наблюдението на продължаващото професионално обучение на заетите лица, тримесечни индекси на цените на производител и др.
        Учениците бяха запознати с информационната система за онлайн заявки за статистическа информация – ИНФОСТАТ.
        След проведената презентация учениците задаваха въпроси за демографската и социална статистика, за които получиха актуални отговори от г-жа Юлияна Митева, за което много и благодарим.      

 

Посещение на отдел "Статистически изследвания - Търговище"- ТСБ – Североизток от кръжока "Млад предприемач"

        Клуб "Млад предприемач" по проект "Твоят час" посети ТСБ - Североизток, отдел "Статистически изследвания" - гр. Търговище. Целта на посещението бе запознаване с "Класификакацията на икономическите дейности" и "Класификатора на професиите".
        Срещата бе осъществена с г-жа Ю. Митева - началник на отдела. Г-жа Митева изтъкна, че "Класификацията на икономическите дейности" е основен елемент на фундаменталния статистически инструментариум и е важен методологически инструмент за информационно отразяване на отрасловите структури в националната икономика. Съобразно възприетите принципи за определяне на основните дейности и отраслово отнасяне, тя формира и характеризира съвкупностите на единиците от стат. регистър като обекти на регулярни изследвания в НСИ.
        Учениците с голям интерес разгледаха класификацията и се убедиха във възможностите за детайлизирано изучаване на многобразните форми в отделните сектори на различни агреационни равнища, съвместими с Европейските изисквания и критерий. Съществуващите отраслови групи на всички йерархични равнища са съвместими по съдържание и обхват с тези от "КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" на Европейската общност.
        Срещата завърши с въпроси от страна на учениците, на които г-жа Митева отговори изчерпателно.

 

Посещение на кръжока  по математика

        На 26.01.2017 г. ученици от 8а клас от групата с обучителни затруднения по математика по проекта „Твоят час“, с ръководител г – жа Красимира Христова, демонстрираха как работят с образователния софтуер Envision. Те изложиха своите умения в темата „ Функции“.
        Енвижън се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик, системата дава възможност за едновременно взаимодействие на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. След като са получили визуални знания, учениците имат възможността да взаимодействат със системата. Посредством своите мишки, те взимат участие в различни видове дейности. Тази софтуерна платформа цели да помогне на учителите да направят часовете по-атрактивни за учениците, като ангажира тяхното внимание. Така те участват по-активно в учебния процес и се повишава тяхната мотивация за учене.