Паралелки в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

VIIIa    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Стелияна Кръстева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г. - 3 бр.

VIIIб    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Росен Пеев

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 3 бр.

VIIIв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Диана Байчева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 7 бр.

VIIIг    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Дияна Димова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 2 бр.

IXа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Валентина Янакиева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 7 бр.

IXб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Галя Петрова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 7 бр.

IXв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Петя Вълчева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г. . - 4 бр.

IXг    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Надя Гайдарова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 8 бр.

Xа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Станислава Божкова

училищен учебен план

Xб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на профес.квалификация, класен ръководител - г-жа Татяна Георгиева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 1 бр.

Xв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Деян Драганов

училищен учебен план

XIа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та стен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Милена Иванова

училищен учебен план

XIб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Дилян Димов

училищен учебен план

XIв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Антон Станков

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 2 бр.

XIIа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Николинка Христова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 1 бр.

XIIб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Крум Крумов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2019 г.  - 2 бр.

XIIв    професия "Данъчен и митнически посредник, специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Кенан Рушудов

училищен учебен план