Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Достъп до информация

   

В ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.

 Адрес:     гр.Търговище, ул.”Братя Миладинови” № 42

  Канцелария, етаж ІІI, стая Канцелария

   тел:0878150121 ;0879150152 

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по факс: 0601/6 43 09 и на е-mail: info-2500601@edu.mon.bg

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване