Успешен старт на новия ни проект по Програма „Еразъм+“Приключи успешно първото участие на 11 преподаватели от гимназията ни в два структурирани обучителни курса по проекта „Конкурентно предимство“ по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“ с номер:2023-1-BG01-KA122-VET-000116790. Планът за европейска мобилност в рамките на настоящия проект включва участието на 13 учители, разпределени в три обучителни курса, които удовлетворяват нуждите на гимназията ни от подобряване на езиковата компетентност на преподавателите и отговарят на потребностите ни от усвояване на най-новите методи и техники за осъществяване на качествено чуждоезиково обучение, като ключов елемент професионалната подготовка, гарантиращо на обучаемите успешна реализация и активна позиция в обществото.С проекта ние целим да затвърдим имиджа си като водеща учебна институция в сферата на професионалното образование, която осигурява възможност на учителите и на учениците успешно да намират работа, да се развиват на работното си място, да се справят с професионалните задачи и да получават удовлетворение от труда си.Училищното ръководство и преподавателският състав на гимназията изказват благодарност на Г-жа Юлияна Нуцолова за разработката на проектното предложение и за организиране на дейностите по проекта.