Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

       Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

       Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

       Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

       За учебната 2019/2020г. бяха сформирани 2 групи „ Дигитален свят“ по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    Участие в тях взеха учениците от 10 клас с ръководители: В. Янакиева и инж. Г. Петрова.

        За учебната 2021/2022г. бяха сформирани 2 групи „ Дигитален свят“ по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участие в тях взеха сборни групи от учениците от 8,9,10 клас с ръководители:   В. Янакиева и инж. Г. Петрова.

Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения за работа с ИТ.

За учебната 2022/2023г. са сформирани 2 групи „ Програмирането – езикът на бъдещето“ с ръководители  В.Янакиева и инж.Г.Петрова с цел повишаване и задълбочаване  на практическите и приложни умения за създаване и редактиране на програмен код. Учениците да придобият умения за логическо мислене и да програмират с Python. Участие в групите взимат ученици от 12 клас. За учебната 2022/2023 г.са сформирани и 3 групи по темата“Киберпрестъпления – Защита на информацията и Защита на личните данни“ с ръководители Н.Христова, Т.Георгиева и инж.Н. Долапчиев с цел запознаване с видовете вируси ,шпионски софтуер, неоторизиран достъп до компютърните мрежи и бази с данни и начините с които можем да се предпазим. Участие вземат ученици от 9,10,11 и 12 клас.5 групи са по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За учебната 2023-2024 учебна година в училището са сформирани общо пет групи. Две групи „Дигитален свят“, с ръководители   Валентина Янакиева и г-жа инж.Галя Петрова.  Участващите ученици са сборни групи от 8-ми и 11-ти клас.

С цел повишаване на дигиталната компетентност, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения за работа с ИТ.

Учениците да усвоят знания и умения за работа в дигиталното общество  чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения. Да имат по-добра дигитална подготовка, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда.

Две групи „Дигитални компетентности“ с ръководител  г-жа Николинка Христова и     г-жа Татяна Георгиева с цел повишаване на дигиталните компетентности.Учениците са по една група от 8-ми и 9-ти клас.

Учениците да повишат дигиталната си компетентност, да разширят практическите си умения за работа с ИТ.

Една група „ТРИАДА КИН (CIA) – 2“ с ръководител г-н инж.Николай  Долапчиев с цел  повишаване на дигиталната компетентност на участниците в групата.Включени са ученици от 8-ми и 11-ти клас.

Учениците да повишават дигиталната си компетентност, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения за работа с ИТ.

5-те групи са по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За повече информация:  https://oud.mon.bg//