Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Обща информация за проекта

В дните от 17.06 до 21.06. 2022 г., група учители по професионална подготовка от ПГИИ „Джон Атанасов“ участваха в обучения, по проект BG05M2ОP001-2.0140001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Обученията се проведоха в Русенски университет „Ангел Кънчев“, от лектори на катедра “ Педагогика, психология и история“.

Темите разгледани в лекциите и практическите задания, отговориха на нуждата от допълнителна информация, по отношение на бъдещата работата с работодателите – партньори по проекта и оценяването на учениците по време на работата им в реална работна среда.

В групата на обученията участваха и преподаватели от областите Търговище, Монтана и Враца, което беше добра възможност за обмяна на добри практики.

ПЪРВО СТАЖУВАНЕ  за учениците от ПГИИ „Джон Атанасов“ в „ МЕБЕЛ СТИЛ“ ООД

През тази учебна година в ПГИИ „Джон Атанасов“ гр.Търговище стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът обхваща 13 ученика от VIII б клас, специалност: „Икономическа информатика“ по професия: „Икономист- информатик“, които се обучават в дуална система.

Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

На 23.11.2021 учениците от VIII б клас преминаха еднодневно пробно стажуване в една от фирмите-партньор по проекта „МЕБЕЛ СТИЛ“ ООД.

г-жа Титкова запозна младите обучаеми с производствените дейности на фирма, с опита в проектирането, производството и дизайна на мека мебел, а г-жа Иванова представи историята и въведените нови машини с ЦПУ.

В непринуден разговор учениците споделиха мотивите за записването си в тази форма на обучение и очакванията, които имат.

Ръководният екип на ПГИИ „Джон Атанасов“ за пореден път изказва благодарност на „ МЕБЕЛ СТИЛ“ ООД за дългогодишното и коректно партньорство и за оказваната подкрепа за дуалното обучение.

ВТОРО СТАЖУВАНЕ

Второ пробно стажуване на възпитаниците от 8 б клас специалност „Икономическа информатика“, включени в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, се проведе в заводите на дружество „Шишеджам“ България. Те бяха придружени от своите ментори г-жа Светлана Николова, директор на ПГИИ „Джон Атанасов“ и г-жа Станислава Божкова, класен ръководител на 8 б клас.

Наши любезни домакини бяха „Пашабахче България“ ЕАД, „Тракия Глас България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД. Учениците се запознаха с историята на дружеството и с тяхната най-голяма инвестиция в България за последните десетилетия, с мащабите на производство и износ на продукцията в цял свят.

По време на разговора се изведе на преден план идеята, че теоретичните знания, получени в училище, стават „разбираеми“ тогава, когато се приложат на практика в реална работна среда. Колкото по-рано това се случи в живота, толкова по-успешен е резултатът от нашия труд. Именно това е целта и идеята на дуалното образование.

В организирана разходка в цеховете за производство младежите се впечатлиха от роботизираната система на работа. Изключителен интерес у тях предизвика и пещта, изливаща гореща лава, която се превръща в стъкло.

Благодарим за партньорството в лицето на г-жа Гюлчин Кючукова, мениджър човешки ресурси.

За проведеното пробно стажуване учениците получиха сертификат и стипендия.