Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Добри практикиМероприятия

Национален ученически парламент 

Ученическият съвет при ПГИИ “Джон Атанасов” – Търговище вече е член на Национален ученически парламент. Един орган, който обединява всички ученически съвети и представлява учениците на национално ниво.

Пожелаваме си успешна съвместна работа и много реализирани добри каузи – образователни и обществени!

Ефективното ученическото самоуправление е инструмент за сътрудничество между ученици, ръководство и образователни институции за подобряване и реализиране на учебно-възпитателния процес.

Дейността на ученическите съвети и парламенти не трябва да се ограничава до организирането на събития и участието в благотворителни инициативи.

Участвайки със своите идеи, препоръки и гледна точка при плануването и реализирането на учебно-възпитателния процес, учениците поемат отговорност за своето образвонание, което стимулира желанието за участие в процеса на обучение и за постигане на поставените от тях цели.

В Наредба 13 от 21.09.2016 г., Министерство на образованието и науката припознава ефективното ученическо самоуправление като неизменна част от държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

https://www.facebook.com/NationalStudentCouncilBulgaria

https://www.studentcouncilbg.org/