Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Без категория

Протокол от обществен съвет.

Днес, 25.01.2024 г., се проведе заседание на Обществения съвет при ПГИИ „Джон Атанасов“ град Търговище при следния дневен ред:

         1. Съгласуване на отчета за изпълнение на делегирания бюджет в ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

         След приключване на разискванията Общественият съвет взе следните решения:

1. Съгласува отчета за изпълнение на делегирания бюджет в ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

         Председател на ОС: Мирослава Маджарова