Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ЕкоучилищаМероприятия

ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 4

дейност 4: Да се подготвим за климатичните промени 🌦ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ🌦 

Изменението на климата е едно от най-належащите глобални предизвикателства, пред които сме изправени днес. Това се отнася до дългосрочни промени в температурата и метеорологичните модели, които водят до повишаващи се температури, екстремни метеорологични явления и промени във времето. Тези промени оказват дълбоко въздействие върху нашата планета и нейните обитатели, включително хора, животни и растения. 

Ефектите от изменението на климата включват:

 🌡 Повишаване на температурите: Средната температура на Земята се е повишила с около 1,1 градуса по Целзий от края на 19 век насам. Този ръст може да изглежда малък, но дори малко повишаване на средната температура може да доведе до тежки последици.

 ❄ Топене на ледените шапки и ледниците: Поради повишаването на температурите, ледените шапки и ледниците се топят с тревожна скорост. Това не само води до покачване на морското равнище, но също така засяга екосистемите, разчитащи на тези ледени среди.

 🏝 Покачване на морското равнище: Тъй като ледените шапки и ледниците се топят, океанските нива се покачват. Това може да доведе до крайбрежни наводнения, загуба на крайбрежни екосистеми и изместване на милиони хора, живеещи в ниско разположени райони.

Екстремно време: Изменението на климата изостря честотата и интензивността на екстремните метеорологични явления, като горещи вълни, суши, бури и наводнения. Тези събития могат да имат опустошителни въздействия върху човешките общности, околната среда и икономиките.

 💨 Промени в сезоните: Пролетта идва по-рано, лятото става по-горещо, есента е по-къса, а зимата е по-мека. Тези промени нарушават жизнените цикли на растенията и животните, засягат селското стопанство и променят нашите сезони на алергия.

 🦉 Загуба на биоразнообразие: Много видове не могат да се адаптират към бързо променящите се условия, което води до намаляване на биоразнообразието. Това може да наруши екосистемите и услугите, които предоставят, като опрашване и разлагане. 

Изводите до които стигнахме и които можем да предприемем, за да смекчим ефектите от изменението на климата са:

 1. Преход към възобновяема енергия: Чрез преминаване от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници като слънчева, вятърна и водна енергия, можем значително да намалим емисиите на парникови газове.

 2. Подобряване на енергийната ефективност: Прилагането на енергийно ефективни технологии и практики в нашите домове, предприятия и индустрии може да намали потреблението на енергия и емисиите.

 3. Устойчиво земеделие: Практиките за устойчиво земеделие, като ротация на културите, консервационна обработка на почвата и органично земеделие, могат да помогнат за улавяне на въглерод в почвата и да намалят емисиите от производството на храни.

 4. Намаляване на отпадъците и рециклиране: Минимизирането на отпадъците, рециклирането и практиките за компостиране могат да помогнат за намаляване на количеството отпадъци, изпращани в депата, където те могат да отделят метан – мощен парников газ. 

5. Подкрепа за опазването на природата: Запазването и възстановяването на естествени екосистеми, като гори и влажни зони, може да помогне за улавянето на въглерод и смекчаване на ефектите от изменението на климата.

 Всички ние имаме роля в борбата с изменението на климата. Като предприемаме действия както индивидуално, така и колективно, можем да създадем по-устойчиво бъдеще за себе си и бъдещите поколения.

 В периода 22.04 – 03.05.2025 г. в ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище работим по инициативата на Движението на Фондацията за екологично образование /FEE/ Глобални дни за действие. Всичко, което правим влияе на околната среда, независимо колко малки са нашите действия – те помагат или вредят на нашата Земя. Програмата е част от инициативите на Фондацията – Екоучилища, Учим за гората и Млади репортери за околната среда.