Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Самостоятелна форма

Чл. 40. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, учещи в ПГИИ „Джон Атанасов”, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст, учещи в ПГИИ „Джон Атанасов”- по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

3. ученици, учещи в ПГИИ „Джон Атанасов”, санкционирани с решение на Педагогическия съвет.

4. ученици с изявени дарби, учещи в ПГИИ „Джон Атанасов”;

5. лица, навършили 16 години, обучаващи се в дневна форма в ПГИИ „Джон Атанасов”.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага действащият училищен учебен план за паралелката, избрана от ученика.

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 Наредба за организацията и дейностите може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в две сесии: март и юни .

(6) Учениците в самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след предварително подадено заявление.

(7) Учениците в самостоятелна форма са длъжни сами да се информират за датите на изпитите

(8) Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се явилина нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на училището.За да бъдат включени в обучението те трябва да подадат отново заявление.Заявление се подава до 15 септември на новата учебна година.

(9) За лицата по ал. 2, т. 4, след подадено мотивирано заявление, решение на ПС на ПГИИ „Джон Атанасов” в присъствието на родител/настойник и заповед на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.