Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ЕкоучилищаМероприятия

♻ ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 5 ♻

дейност 5: Да се подготвим за климатичните промени чрез

🦉 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ 🦉

През изтеклата седмица  говорихме на тема ПТИЦИТЕ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ

–          Какво представлява ЧЕРВЕНАТА КННИГА НА БЪЛГАРИЯ;

–          Кои птици са включени в червената книга;

–          Защо е необходимо да  запазим застрашените видове;

Според Червената книга на България, която е официален списък на застрашените видове в страната, има няколко вида птици, които са категоризирани като застрашени, уязвими, редки или нуждаещи се от защита. Ето някои от тях:

 1. Ливаден дърдавец (Crex crex) – Застрашен
 2. Голям креслив орел (Haliaeetus albicilla) – Уязвим
 3. Малък креслив орел (Aquila pomarina) – Уязвим
 4. Осояд (Pernis apivorus) – Уязвим
 5. Скален орел (Aquila chrysaetos) – Уязвим
 6. Египетски лешояд (Neophron percnopterus) – Уязвим
 7. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) – Уязвим
 8. Черна каня (Milvus milvus) – Уязвим
 9. Сив жерав (Grus grus) – Уязвим
 10. Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – Уязвим
 11. Червеногуша гъска (Branta ruficollis) – Уязвим
 12. Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) – Уязвим
 13. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) – Уязвим
 14. Реликтна чайка (Larus relictus) – Уязвим
 15. Степен блатар (Circus macrourus) – Уязвим
 16. Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) – Уязвим
 17. Червеноклюна потапница (Netta rufina) – Уязвим
 18. Морски орел (Haliaeetus albicilla) – Уязвим
 19. Голяма дропла (Otis tarda) – Уязвим
 20. Козодой (Caprimulgus europaeus) – Уязвим
 21. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) – Уязвим
 22. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) – Уязвим
 23. Черен щъркел (Ciconia nigra) – Уязвим
 24. Бял щъркел (Ciconia ciconia) – Уязвим
 25. Малък воден бик (Ixobrychus minutus) – Уязвим
 26. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – Уязвим
 27. Червеногуша гъска (Branta ruficollis) – Уязвим
 28. Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) – Уязвим
 29. Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – Уязвим
 30. Голям корморан (Phalacrocorax carbo) – Уязвим
 31. Гривеста чапла (Ardeola ralloides) – Уязвим
 32. Малка бяла чапла (Egretta garzetta) – Уязвим
 33. Голяма бяла чапла (Egretta alba) – Уязвим
 34. Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) – Уязвим
 35. Малък воден бик (Ixobrychus minutus) – Уязвим
 36. Голям воден бик (Botaurus stellaris) – Уязвим
 37. Горски бекас (Scolopax rusticola) – Уязвим
 38. Тундров лебед (Cygnus columbianus) – Уязвим
 39. Поен лебед (Cygnus cygnus) – Уязвим
 40. Червеногуша гъска (Branta ruficollis) – Уязвим
 41. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) – Уязвим
 42. Сокол скитник (Falco peregrinus) – Уязвим
 43. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) – Уязвим
 44. Сив жерав (Grus grus) – Уязвим
 45. Щъркел (Ciconia ciconia) – Уязвим
 46. Синявица (Coracias garrulus) – Уязвим
 47. Пчелояд (Merops apiaster) – Уязвим
 48. Червенокръста лястовица (Hirundo daurica) – Уязвим
 49. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) – Уязвим
 50. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) – Уязвим

Запознахме се с птиците включени в червената книга.

Запазването на застрашените видове птици е от решаващо значение поради няколко причини:

1.      Биологично разнообразие: Всяко същество играе роля в екосистемата. Чрез запазване на разнообразието от видове ние гарантираме здравето и устойчивостта на нашите екосистеми.

2.      Екологични услуги: Много птици осигуряват основни екологични услуги, като опрашване, разпръскване на семена и контрол на вредителите. Например колибритата помагат при опрашването на много растения, докато грабливите птици контролират популациите от гризачи и други вредители.

3.      Индикатори за околната среда: Птиците често са първите, които реагират на промените в тяхната среда, като замърсяване или изменение на климата. Като наблюдаваме техните популации и поведение, можем да получим ценни прозрения за цялостното здраве на нашата планета.

4.      Културно и естетическо значение: Птиците имат голямо културно и естетическо значение за хората по целия свят. Те вдъхновяват изкуството, литературата и музиката и допринасят за нашето общо чувство за връзка с природата.

5.      Образование и изследване: Птиците служат като чудесни обекти за изучаване на биология, екология и опазване. Изучавайки ги, можем да придобием по-добро разбиране на процесите, които управляват живота на Земята, което води до иновативни решения на глобалните предизвикателства.

Като запазваме тези видове, ние допринасяме за по-здравословна и по-устойчива планета за бъдещите поколения.

В периода 22.04 – 03.05.2025 г. в ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище работим по инициативата на Движението на Фондацията за екологично образование /FEE/ Глобални дни за действие. Всичко, което правим влияе на околната среда, независимо колко малки са нашите действия – те помагат или вредят на нашата Земя.

Програмата е част от инициативите на Фондацията – Екоучилища, Учим за гората и Млади репортери за околната среда.